Våre priser og betingelser

Vi fakturerer våre klienter løpende eller etter nærmere avtale.

Vi beregner våre salærer i det vesentlige basert på timeforbruk. For enkelte oppdrag kan det avtales faste priser. For eiendomsmegling gjelder særskilte satser.

I forhold til personlige klienter ligger våre timesatser mellom kr. 1.700 og kr. 2.200 pr. time avhengig av oppdragets art og omfang. I tillegg kommer merverdiavgift med 25%.

For klienter som fyller kravene til fri rettshjelp gjelder særskilte regler. Det samme gjelder for klienter som er dekket av rettshjelpsdelen i diverse forsikringsavtaler. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette i forbindelse med første konsultasjon.